SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI WWW.PONOS.SI

(v nadaljevanju: Splošni pogoji)

Splošno

Namen teh Splošnih pogojev je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani www.ponos.si (v nadaljevanju: Stran) pri uporabi Strani, naročanju, nakupu in prodaji blaga, ki je na voljo na spletni strani, ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom spletne strani. 

Opredelitev pojmov

Splošni pogoji

Pomeni te splošne pogoje skupaj z njihovimi morebitnimi spremembami ali dopolnitvami

Stran

Pomeni spletno stran www.ponos.si

Gost

Pomeni vsakega obiskovalca Strani, ki na spletni strani nima Uporabniškega računa

Registrirani uporabnik

Pomeni vsakega obiskovalca Strani, ki je na spletni strani zaključil postopek registracije in plačal Naročnino

Uporabniški račun

Pomeni račun uporabnika Strani, ki ga pridobi na Strani z vnosom podatkov in plačilom Naročnine

Ponudnik

Pomeni družbo Proud, družba za preventivno zdravje, d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje

Uporabnik

Pomeni pravni ali fizično osebo, ki dostopa do Strani

Naročnina

pomeni sklepanje naročniškega razmerja na vsebine dostopne na Strani pod pogoji, določenimi s temi Splošnimi pogoji

Naročniško obdobje

Pomeni čas, za katerega je Uporabnik poravnal Naročnino

Naprava

pomeni digitalno napravo (računalnik, mobilni telefon ali tablico), ki ima dostop do spleta in omogoča branje vsebine Strani

 

Opis Strani

Stran je dostopna prek povezave www.ponos.si

Uporabnik lahko do spletne strani dostopa na dva načina in sicer:

Kot Gost lahko dostopa vsak Uporabnik, ki ne postane Registrirani uporabnik pri čemer je za Gosta dostop do Strani omejen. Dostopa lahko samo do vsebin, ki niso rezervirane za Registrirane uporabnike.

Registrirani uporabnik lahko dostopa do vseh vsebin na Strani pri čemer lahko Ponudnik skladno s politiko poslovanja za posamezne Registrirane uporabnike določi posamezne omejitve pri dostopu do vsebin na Strani.

 

Postopek registracije Uporabniškega računa

Za pridobitev statusa Registriranega uporabnika uporabnik potrebuje Uporabniški račun, ki ga ustvari v postopku registracije z vnosom zahtevanih osnovnih podatkov na Strani ter s plačilom Naročnine. Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 15 let.

Ponudnik

Ponudnik storitev je družba:

Proud, družba za preventivno zdravje, d.o.o.

Trata XIV 6A

1330 Kočevje

Matična številka: 9024603000

Davčna številka: 56904339

Ponudnik je Uporabnikom dostopen prek elektronskega naslova info@ponos.si ali prek telefonske številke 031 015 416 in sicer vsak delavnik med 9 in 12 uro.

 

Obveznosti izvajalca

Izvajalec se obvezuje

V izogib dvomu Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, da bi spletna stran postala nedostopna iz razlogov, na katere Ponudnik nima neposrednega vpliva. V primeru motenj pri dostopu do spletne strani, ki jih je mogoče pripisati izključno Ponudniku, in trajajo manj kot 14 zaporednih dni Uporabnik nima pravice do znižanja Naročnine. 

 

Obveznosti Uporabnika

Uporabnik se obvezuje:

Uporabnik se izrecno zaveda, da Ponudnik ne nosi nikakršne odgovornosti za pravilno delovanje Naprave.

Uporabnik se je ves čas dolžan vzdržati kakršnih koli nepooblaščenih posegov v spletno stran in njeno vsebino. Brez izrecnega pisnega soglasja Ponudnika, je kakršen koli poseg v spletno stran ali njeno izvorno kodo prepovedan.

 

Avtorske pravice

Vsebina  Strani ali njenih delov predstavlja avtorsko delo in je zaščiteno skladno z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Kakršno koli kopiranje, razmnoževanje ali dajanje na voljo bodisi celotne Strani bodisi njenih posameznih delov ali na njej objavljenih vsebin ali njihovih delov je brez predhodnega pisnega soglasja Ponudnika izrecno prepovedano.

 

Naročnina (vrste, opis)

Naročnika je podrobneje opredeljena na Strani in je v času uveljavitve Splošnih pogojev razdeljena na dve različici:

  1. Mesečna naročnina, ki traja en koledarski mesec in sicer od dne, ko je Registriranemu porabniku omogočen dostop do Strani in se izteče konec dneva pred dnevom v naslednjem koledarskem mesecu, ki je po številki enak dnevu v katerem je bila sklenjena naročnina. 
  2. Letna naročnina, ki traja eno koledarsko leto in sicer od dne, ko je Registriranemu porabniku omogočen dostop do Strani in se izteče konec dneva pred dnevom v naslednjem koledarskem letu, ki je po številki in mesecu enak dnevu v katerem je bila sklenjena naročnina.

Naročnino uporabnik sklene na način, da na Strani v celoti izpolni spletni obrazec, na podlagi katerega mu Ponudnik na njegov elektronski naslov pošlje predračun. Ko Uporabnik poravna znesek Naročnine, mu Ponudnik omogoči dostop do spletnih vsebin na Strani kot registriranemu uporabniku. Šteje se, da je bila pogodba sklenjena za določen čas trajanja Naročniškega obdobja.

 

Omejitev odgovornosti izvajalca 

Dostopnost do Strani je na različnih lokacijah, na katerih se nahaja Uporabnik, pogojena z možnostjo dostopa do spleta zaradi prenosa podatkov digitalnih vsebin. Ponudnik izrecno ne nosi odškodninske ali druge odgovornosti za vsakokratno razpoložljivost in cenovne pogoje dostopanja do spleta ter kakršno koli odgovornost glede mobilne naprave. Uporabnik v okviru svoje ponudbe ponuja zgolj možnost dostopa do Strani v skladu z določbami teh Splošnih pogojev. Uporabnik tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, ko Stran ni dostopna zaradi napak v omrežju, napak pri ponudniku internetnih storitev ali kakršnega koli drugega razloga, na katerega Ponudnik nima neposrednega vpliva.

Ponudnik tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, ko bi zaradi začasno povečanega prometa na Strani prišlo do motenj v delovanju Strani. 

Stran ponuja  izključno in zgolj preventivni program za ohranjanje zdravja kakor tudi  podporni program   osebam, ki so  vključeni v psihoterapevtsko, psihiatrično ali drugo zdravniško  obravnavo in je kot taka izključno pripomoček pri ohranjanju zdravja in osebnem razvoju.

Uporabnik se s potrditvijo Pravil zaveda, da Stran v nobenem primeru ne  nudi nadomestnega zdravljenja, tudi  ni zdravstveni pripomoček.

V vsakem primeru priporočamo, da se Uporabnik pri resnejših psiholoških težavah posvetuje s psihoterapevtom ali psihiatrom.

 

Odstop od pogodbe

Upoštevaje dejstvo, da je Naročnina sklenjena za določen čas niti Uporabnik niti Ponudnik ne moreta enostransko odstopiti od sklenjenega dogovora. 

Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno potrjuje, da se odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Končne določbe

Za vse morebitne spore, ki bi utegnili izvirati iz teh Splošnih pogojev ali kakršnega koli razmerja med Uporabnikom in Naročnikom, je pristojno sodišče v Ljubljani

Ti splošni pogoji se uporabljajo od 1. 2. 2022 dalje.

V Kočevju, 28. 1. 2022 

Proud d.o.o.

Tanja Breznik

  direktorica

 

Povezava do Politike varovanja osebnih podatkov.